Gayrimenkul Sektörü için RBAG


FATF tarafından geçtiğimiz günlerde, “Gayrimenkul Sektörü İçin Risk Odaklı Yaklaşım Rehberi” yayınlandı. 

Gayrimenkul, geçmişten bugüne bireyler ve kurumlar için popüler bir yatırım aracı olmuş ve son zamanlarda bu popülerlik daha da artıyor. Ancak, gayrimenkul yatırımları, yasadışı yollardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olmak için gayrimenkul alternatifini kullanan suçluları da cezbediyor. Bu nedenle FATF, gayrimenkul sektörünün kara para aklama ve terörün finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasını önlemek için rehberini güncelledi.

Read More >>>

Şüpheli İşlem İzleme Süreçleri


Şüpheli işlem, yükümlüler veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya yeltenilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine, para aklama veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir durumun bulunmasıdır.

Read More >>>

Kara Para Aklamada Kıyı Bankacılığı (Offshore)


Kıyı bankalığı (Offshore), genellikle hem alacaklının hem de borçlunun yabancı olduğu işlemlerin uygulandığı bir bankacılık türüdür. Bu tür bankalar çoğunlukla vergi gelirlerinin olmadığı veya düşük olduğu, denetimlerin esnek tutulduğu bölgelerdir. Kıyı bankacılığının kara para aklamada kullanılmasının en önemli sebepleri ise vergi ücretlerinin olmaması, kişisel bilgilerin üçüncü kişilere veya kurumlara verilmemesi üzerine kurulu olan kanun ve bankacılık sisteminin olmasıdır.

Read More >>>

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri


Kripto varlık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelikte, “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar” olarak tanımlanmıştır.

Read More >>>

Üçüncü Tarafa Güven İlkesi


Finansal kuruluşlar; müşterinin, müşteri adına hareket eden kişinin ve gerçek faydalanıcının kimliğinin tespiti ve iş ilişkisinin mahiyeti hakkında bilgi elde etme konularında, başka bir finansal kuruluşun aldığı tedbirlere güvenerek müşteri ile iş ilişkisi tesis edebilirler. Bu durumda yasal düzenlemeler kapsamında nihai sorumluluk üçüncü tarafa güvenerek işlemi gerçekleştiren finansal kuruluşa aittir.

Read More >>>

Gerçek Faydalanıcının Tanınması


Türk mevzuatına göre gerçek faydalanıcı ise, “Yükümlü nezdinde işlem gerçekleştiren gerçek kişileri, adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler” olarak tanımlanmaktadır. Müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükler aynı zamanda gerçek faydalanıcının tanınmasına/ ilişkin tedbirleri de kapsamaktadır. Ulusal mevzuatımızda müşterinin tanınmasına ilişkin usul ve esaslar Tedbirler Yönetmeliğinde, risk temelli yaklaşımla izleme ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler ise Uyum Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Read More >>>

Mali Suçlarla Mücadelede Ortaklık


Geçtiğimiz günlerde FATF tarafından; “Mali Suçlarla Mücadelede Ortaklık: Veri Koruma, Teknoloji ve Özel Sektör Bilgi Paylaşımı” raporu yayınlandı. (Partnering in The Fight Against Financial Crime : Data Protection, Technology And Private Sector Information Sharing)

Read More >>>

FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) nedir?


FinCEN’in, misyonu, mali sistemi yasadışı kullanımdan korumak, kara para aklama ve terörizm dahil bağlantılı suçlarla mücadele etmek ve finansal kurum ve kuruluşların stratejik kullanımı ve mali istihbaratın toplanması, analizi ve yayılması yoluyla ulusal güvenliği desteklemektir.

Read More >>>

Paravan Şirketler Suç Gelirlerini Nasıl Aklarlar?


Suistimal Uzmanları Derneğinin (Association of Certified Examiners) Suiistimal Rehberi paravan şirketleri, “Genellikle bir adres haricinde gerçek bir fiziksel mekana sahip olmayan, çalışan istihdam etmeyen ve bağımsız ekonomik değer yaratmayan kurumlar” olarak tanımlıyor.

Read More >>>

Kara Para Aklama Nedir ?


Kara para, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, yasadışı silah transferi, yolsuzluk, vergi kaçırma ve fuhuş gibi yasadışı faaliyetlerden elde edilen para, mal veya değerlerdir. Suç gelirlerinin aklanması; yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirin kaynağının gizlenerek, meşru görünüm kazandırılması ve yasal olarak kullanılabilir hale getirilmesidir.

Read More >>>

Suç Geliri Aklama Suçunun unsurları nelerdir?


Suçtan kaynaklanan malvarlığının suç sayılabilmesi için

  • Öncül suçun olması gerekir
  • Öncül suçun işlenmesi ile elde edilen bir mal veya değerin oluşması gerekir
  • Bu mal veya değerin çeşitli işlemlere tabi tutulması gerekir.
Read More >>>

Suç gelirlerinin aklanmasını nasıl önleyebiliriz?


Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinde temel yükümlülüklerimiz

  • Kimlik tespiti (Müşteriyi tanıma)
  • Müşteri profilinin oluşturulması

Riskli müşteri işlemlerinin ve hizmetlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi ve şüpheli durumlarda, işlemler uyum görevlisi tarafından gözden geçirildikten sonra gerekli bildirimlerin yapılması gerekir.

Read More >>>

TERÖRİZMİN FİNANSMANI


Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, devletin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir. (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu)

Read More >>>

Risk Yönetimi


Yüz yüze olmayan işlemlerde; sürekli iş ilişkisi tesisinde, hesaba para yatırma, hesaptan para çekme ve elektronik transfer gibi işlemlere özel dikkat göstererek takip edebilmek, müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek, tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek ve bunların risk skoru üzerindeki etkilerini izleyebilmek adına gerekli tedbirlerin alınması zorunlu kılınmaktadır.

Read More >>>

Anti Money Laundering (AML) and Counter Terrorism Financing (CTF)


Integration of Financial System, globalization and technological developments; It requires cooperation between countries in the prevention of money laundering (AML) and the financing of terrorism (CTF). Developing a common understanding of the risks to which high priorities are attributed enables more effective and efficient use of public and sector resources, which will have the greatest impact on the threats of money laundering and terrorist financing.

Read More >>>